Akademia Globalnej Terapii Stopy

REGULAMIN SPRZEDAŻY KURSÓW ON-LINE

AKADEMIA-GTS

Spis treści

Postanowienia ogólne

§1

 1. Regulamin określa ogólne zasady dotyczące zakupu i korzystania z kursów on-line AKADEMIA-GTS w tym sposobu zawarcia umowy, form rozliczenia, zasad reklamacji, praw autorskich, danych osobowych. 
 2. Twórcą kursów on-line dostępnych pod w adresem AKADEMIAGTS.PL jest

PIOTR KOSTRZĘBSKI

 1. Przed dokonaniem zakupu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Klient, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Składając zamówienie w Serwisie Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób i w celach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 1.04.2022. r.
 3. Aktualną i obowiązującą wersję Regulaminu sprzedaży usług przez Internet można znaleźć na stronie AKADEMIAGTS.PL Archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie. pdf pod adresem AKADEMIAGTS.PL

Definicje

§2

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się znaczenie pojęć:

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady sprzedaży usług poprzez serwis internetowy pod adresem: AKADEMIA-GTS.ELMS.PL;
 2. Kurs – kurs on-line udostępniony przez Sprzedawcę za pośrednictwem platformy e-Learningowej, którego twórcą jest Sprzedawca;
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna;
 4. Konto Klienta – indywidualne, elektroniczne konto aktywowane dla Klienta w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi;
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, bądź podmiot któremu ustawa nadaje status Konsumenta;
 6. Konto Klienta – indywidualne, elektroniczne konto aktywowane dla Klienta w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi;
 7. Serwis – strona internetowa AKADEMIAGTS.PL., zawierająca platformę e-Learningową z możliwością wykupienia Kursu.
 8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawce na rzecz Klienta polegająca na umożliwieniu Klientowi dostępu do Platformy e-Learningowej zawierającej treści cyfrowe w postaci kursów.
 9. Sprzedawca – Podmiot świadczący usługę dostępu do Serwisu którym jest:

OSTEOMEDICAL PIOTR KOSTRZĘBSKI UL. TURNIOWA 5 60-116 POZNAŃ, NIP 5342392773..

 1. Dane teleadresowe Usługodawcy, umożliwiające Klientowi kontakt z Usługodawcą:
  1. adres pocztowy:   UL. TURNIOWA 5 60-116 POZNAŃ
  2. numer telefonu i/lub faksu:         796 886 246
  3. adres poczty elektronicznej:        PKOSTRZEBSKI.FIZJOTERAPIA@GMAIL.COM
 2. Opłata / Cena – określona przez Sprzedawcę należność pieniężna za Usługę świadczoną na rzecz Klienta, której wysokość uzależniona jest od wybranego przez Klienta Kursu, okresu abonamentowego;

Zmówienia – zawarcie umowy

§3

 1. W  celu uzyskania dostępu do Usługi Klient musi dokonać rejestracji Konta Klienta w Serwisie, polegającej na
  1. wybrać typ Kursu spośród dostępnych w Serwisie;
  2. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia
  3. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  4. wybrać sposób płatności;
  5. dokonać skutecznej płatności za kurs;
 2. Umowa pomiędzy stronami zostaje zawarta w momencie zakończenia rejestracji Konta Klienta w Serwisie.
 3. Zakończenie rejestracji Konta Klienta w Serwisie Sprzedawca potwierdza wiadomością e-mail.
 4. Klient zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Sprzedawcę.
 5. Wyklucza się możliwość zakupu Usługi anonimowo, bądź pod pseudonimem.
 6. Rejestrując konto Klienta w Serwisie Klient będący konsumentem oświadcza, iż zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, żąda rozpoczęcia świadczenia usług objętych zamówieniem przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w związku z czym przyjmuje do wiadomości fakt, iż w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za wykonane do czasu odstąpienia usługi.

Ceny i płatności

§4

 1. Po utworzeniu konta Klienta w Serwisie, Klient wybiera i opłaca dostęp do Usługi zgodnie z obowiązującymi w Serwisie Cenami.
 2. Dostęp do Usługi może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu w Serwisie, bądź nieograniczony czasowo. Sprzedawca może przewidzieć darmowy okres próbny.
 3. Jeżeli po upływie okresu  wskazanego okresu czasu Klient nie opłaci dostępu do Usługi, dostęp do Usługi zostaje zablokowany a Umowa o świadczenie Usługi rozwiązana.
 4. Klient nie ma obowiązku zawarcia Umowy o świadczenie Usługi na kolejny okres czasowy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Serwisie. Z zastrzeżeniem, że powyższe nie będzie powodowało negatywnych zmian, uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 6. Dostęp do Serwisu może zostać wykupiony w postaci biletu na jednorazowe przyszłe wydarzenie (np. szkolenie on-line w czasie rzeczywistym/live).

§5

 1. Ceny zamieszczone w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 2. Płatności elektroniczne w serwisie realizowane są za pośrednictwem serwisu:
  1. https://hotpay.pl/  ;
  2. https://www.payu.pl/ ;
  3. https://www.dotpay.pl/ ;
  4. https://www.paypal.com/ .
 3. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

Prawa autorskie

§6

 1. Kurs może przybrać postać nagrań video, audio, prezentacji, szkoleń w czasie rzeczywistym (tzw. streaming, live webinar) lub plików pdf.
 2. Treści zamieszczone na Serwisie oraz otrzymane w ramach świadczenia Usługi przez Sprzedawcę mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy i podlegają ochronie.
 3. Sprzedawca zabrania ich komercyjnego wykorzystania, odsprzedaży czy powielania i udostępniania innym osobom bez jego zgody .
 4. Sprzedawca informuje Kupującego że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 5. Z wyjątkiem wskazanych materiałów przez Sprzedającego, Klientowi nie przysługuje prawo pobrania – zwielokrotnienia trwałego materiałów i oprogramowania znajdującego się w Serwisie, ani w pełnej postaci ani w częściach.
 6. Klient nie nabywa jakichkolwiek praw do oprogramowania znajdującego się w Serwisie.

Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta

§7

 1. Konsument, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy.
 2. Sprzedawca udostępnia wzór Formularza Odstąpienia od Umowy – stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres korespondencyjny lub adres e-mail Sprzedawcy przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone przez Kupującego po rozpoczęciu świadczenia przez Serwis usług, to zwrotowi będzie podlegać kwota należna za niewykonaną jeszcze usługę (zwrot proporcjonalny). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientom, którzy nie zawierają umowy jako konsument.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Za rozpoczęcie świadczenia usług przez Sprzedawcę uznaje się moment pierwszego korzystania z Serwisu po uiszczeniu opłaty.
 7. Kupujący ma prawo w każdej chwili zakończyć korzystać z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Warunki świadczenia usług

§8

 1. Do korzystania z Serwisu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu;
  2. aktualna wersja standardowej przeglądarki internetowej;
  3. posiadanie aktywnego adresu e-mail;
 2. Jeżeli przeglądarka internetowa nie posiada możliwości obsługi plików audio, video, pdf. to:
  1. aktualna wersja standardowego odtwarzacza plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),
  2. aktualna wersja standardowej przeglądarki plików .pdf (np. AdobeReader),

§9

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie, komentarzy, zapytań, wiadomości, w tym wiadomości e-mail.
 2. Kupujący zobowiązany jest korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. korzystać z Serwisu w sposób niezakłócający korzystanie z Serwisu przez pozostałych jej Klientów, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na Serwisu, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  2. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w Serwisie jakimkolwiek osobom trzecim,
  3. nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania działania konta Klienta w przypadkach stwierdzenia łamania warunków Regulaminu lub przepisów prawa, a także działania niezgodnie z dobrymi obyczajami. W przypadkach wskazanych wyżej uiszczone opłaty za okres abonamentowy w przód, nie podlegają zwrotowi (kara umowna).

§10

 1. Ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Klienta, Klient jest świadomy ryzyk z tym związanych, w szczególności braku gwarancji nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo czasowych przerw w działaniu Serwisu celach konserwacyjnych, naprawczych.
 3. Sprzedawca podejmuje starania, aby poinformować Klienta ze stosownym wyprzedzeniem, drogą mailową o planowanych przerwach technicznych w świadczeniu Usługi.

§11

Usługodawca oświadcza, że wszelkie dane przechowywane w Systemie wprowadzone przez Klienta w ramach korzystania z Usługi, będą chronione przez zabezpieczenie przed ingerencją nieuprawnionych osób zgodnie z Polskim prawem.

 

Reklamacje

§12

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Kurs wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczny lub prawne Kursu.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres PKOSTRZEBSKI.FIZJOTERAPIA@GMAIL.COM
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. czytelne oznaczenie Klienta, pozwalające na identyfikację w Serwisie;
  2. opis usterki/błędu/wady, wraz ze wskazaniem czasu jej wystąpienia;
  3. podanie wersji i nazwy przeglądarki internetowej na której występuje wskazany problem;
  4. określenie czy Klient zamierza dochodzić roszczenia z tego tytułu, a jeżeli tak Kupujący powinien określić swoje roszczenie.
 5. Sprzedawca udostępnia wzór formularza reklamacyjnego – stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 30 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

Ochrona Danych Osobowych

§13

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca, który zapewnia zapewnia ochronę powierzanych mu do przetwarzania danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by dokonać rejestracji konta Klienta, zawrzeć umowę, i w pełni korzystać z usługi.
 3. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  5. obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  6. wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są:
  1. urzędy skarbowe,
  2. biuro rachunkowe,
  3. dostawca systemu do fakturowania,
  4. kancelaria prawna,
  5. hostingodawca,
  6. dostawca platformy e-learningowej zawierającej systemy CRM, system mailingowy.
 6. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych, które są oparte na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od administratora – jego dane kontaktowe podano wyżej. Zastosowany przez administratora sposób zabezpieczenia Twoich danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Możesz zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz dowiedzieć się, w jakich w miejscach są udostępniane.
 7. Sprzedawca może ujawniać informację dotyczących Klienta właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, jeżeli jest to zgodne z przepisami obowiązującego w Polsce prawa. Poza tym, informacje dotyczące Klienta nie zostanie ujawniona żadnej osobie trzeciej, bez wyraźnej zgody Klienta.
 8. W celu zapewnienia możliwości identyfikacji klienta powracającego, dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Za nadrzędny interes przyjmuje się przechowywanie danych osobowych do terminu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą usługą.
 9. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 10. Strona wykorzystuje technologię plików cookies.
 11. Sposób ochrony i wykorzystywania danych niestanowiących danych osobowych (tzw. ciasteczek) reguluje Polityka Prywatności i plików cookies będąca załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu
 12. Polityka prywatności i plików cookies udostępniana jest także w Serwisie w zakładce Polityka Prywatności.

Postanowienia Końcowe

§14

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem strony w pierwszej kolejności będą rozwiązywać w sposób polubowny, bądź przez mediację.
 3. Regulamin nie wyklucza prawnych możliwości pozasądowego rozwiązania sporu z Konsumentem, z których Konsument może skorzystać zgodnie z Polskim porządkiem prawnym.
 4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Strony będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

§15

 1. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do usług świadczonych na rzecz wszystkich podmiotów.
 2. Jeśli z treści Regulaminu wynika, że dane postanowienie ma zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z konsumentem, postanowienia te nie mają zastosowania do pozostałych podmiotów.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  1. Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145z późn. zm.).
  2. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj.  Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
  3. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);
  4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  5. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
  6. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781z późn. zm.);

 

Wykaz załączników

 1. Załącznik do Regulaminu nr 1 -Wzór formularza odstąpienia od umowy
 2. Załącznik do Regulaminu nr 2 – Wzór formularza reklamacyjnego
 3. Załącznik do Regulaminu nr 3 – Polityka Prywatności i plików cookies

Załącznik do Regulaminu nr 1 – Wzór Formularza Odstąpienia od Umowy

 

Formularz Odstąpienia od Umowy

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

 

……………………………….

(miejscowość data)

…………………………….

(imię i nazwisko)
…………………………….

(ulica nr domu,mieszkania)
…………………………….

(kod pocztowy miejscowość)

                                                                                                    AKADEMIA-GTS.ELMS.PL

                                                                                                    OSTEOMEDICAL PIOTR KOSTRZĘBSKI UL. TURNIOWA 5 60-116 POZNAŃ, NIP 5342392773

                                                                                                    PKOSTRZEBSKI.FIZJOTERAPIA@GMAIL.COM

                                                                                                   

 

            Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi dostępu do Systemu www.……………………….pl

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)                           _____________________________________

Imię i nazwisko konsumenta (-ów)                             _____________________________________

Adres konsumenta (-ów) ___________________________________________________________

 

____________________

Podpis konsumenta (-ów)

 

(*) niepotrzebne skreślić

 

Załącznik do Regulaminu nr 2 – Wzór formularza reklamacyjnego

________________________________________________________________________________

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

……………………………….

(miejscowość data)

…………………………….

(imię i nazwisko)
…………………………….

(ulica nr domu,mieszkania)
…………………………….

(kod pocztowy miejscowość)

…………………………….

(login ………………..pl)                                                                          

                                                                                                    AKADEMIA-GTS.ELMS.PL

                                                                                                    OSTEOMEDICAL PIOTR KOSTRZĘBSKI UL. TURNIOWA 5 60-116 POZNAŃ, NIP 5342392773

                                                                                                    PKOSTRZEBSKI.FIZJOTERAPIA@GMAIL.COM

                                                                                                   

Wersja i nazwa przeglądarki internetowej na której występuje problem:

…………………………………………………………………………………………………………

Opis usterki/błędu/wady, wraz ze wskazaniem czasu jej wystąpienia/opis żądania:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

____________________

Podpis konsumenta (-ów)

 

Załącznik do Regulaminu nr 3 – Polityka Prywatności i Plików Cookies

 

 

Polityka Prywatności i Plików Cookies

AKADEMIA-GTS.ELMS.PL

 

 1. Polityka prywatności i plików cookies określa zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych obowiązujące na stronie AKADEMIAGTS.PL– zwany dalej Serwisem.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest :

OSTEOMEDICAL PIOTR KOSTRZĘBSKI UL. TURNIOWA 5 60-116 POZNAŃ, NIP 5342392773

– zwany dalej Administratorem.

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z nami również mailowo pod adresem :  PKOSTRZEBSKI.FIZJOTERAPIA@GMAIL.COM.

 

 1. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności i Plików Cookies, proszę zaprzestać korzystania z Serwisu i produktów które oferuje, w tym usług partnerów handlowych Administratora.
 2. Dane osobowe umieszczane w bazie Serwisu przez Usługobiorców, są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we)
 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Administratora. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

 1. Administrator oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Realizując swoje funkcje biznesowe, przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 

Cel

przetwarzania:

Podstawa prawna oraz okres

przechowywania danych:

Prawnie uzasadniony interes

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

jeśli występuje:

Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z klientem lub kontrahentem.

art. 6 ust. 1 lit. B (dot. klientów);

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dot. osób współpracujących z nami w imieniu klienta /kontrahenta).

Potrzeba kontaktu z pracownikami /współpracownikami klientów i kontrahentów w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji.

Rozpatrywanie skarg, wniosków i reklamacji.

art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO Przez czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji.

Potrzeba kontaktu z pracownikami /współpracownikami klientów w związku z rozpatrywaniem skarg, wniosków i reklamacji.

Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez czas do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przetwarzanie danych klientów lub kontrahentów i ich pracowników /współpracowników w związku z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń.

Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez czas do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego).

Prowadzenie statystyk

art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez czas prowadzenia innej, wskazanej w niniejszej tabeli operacji przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłącznie do celów statystycznych.

Usprawnienie prowadzonej działalności dzięki wnioskom wyciągniętym na podstawie działań statystycznych.

Prowadzenie działań marketingowych (w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

art. 6 ust. 1 lit. f  RODO W przypadku prowadzenia marketingu z wykorzystaniem

numeru telefonu lub adresu e-mail administrator uzyska zgodę na kanał komunikacji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawą – Prawo telekomunikacyjne. Do czasu wniesienia sprzeciwu, czyli okazania nam w dowolny sposób, że nie chcesz pozostawać

z nami w kontakcie ani otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń.

Prowadzenie działań marketingowych promujących produkty i usługi.

Przetwarzanie danych w ramach profilu Administratora na portalu

społecznościowym Facebook.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO Dane są współadministrowane przez Administratora i portal Facebook. Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portal Facebook, w tym komunikator Messenger, oraz prowadzenie innych działań marketingowych.

Przetwarzanie plików cookies.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO Dane będą przetwarzane przez okresy wskazane w Polityce plików cookies poniżej, lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie przez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która uniemożliwi gromadzenie

informacji z wykorzystaniem plików cookies.

Dostosowanie treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, w tym w celach marketingowych, optymalizacja korzystania

z serwisów internetowych.

obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową,

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń stron umowy

Występowanie w ewentualnych sporach pomiędzy Klientem a Administratorem, udział w sporach sądowych, administracyjnych, gospodarczych,

 

Odbiorcy danych

 1. W związku z prowadzoną działalnością Administrator będzie ujawniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:
  1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  2. dostawcy systemu do fakturowania
  3. kancelarii prawnej, w tym adwokatom i radcom prawnym, współpracującym z Administratorem w zakresie usług konsultingowych, obsługi prawnej,
  4. hostingodawcy
  5. dostawca platformy e-learningowej zawierającej systemy CRM, system mailingowy.
  6. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie,w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagającym naszą działalność, w tym firmie Microsoft, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami,
  7. bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność ich podania

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. usunięcia swoich danych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  5. przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają przepisy art. 12–23 RODO.
 3. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w Serwisie ograniczone jest wyłącznie do danych niezbędnych do realizacji usług w Serwisie. Dane osobowe gromadzone przez Administratora służą realizacji zobowiązań wobec Usługobiorców.
 4. Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną rejestrację w Serwisie osób niepełnoletnich, ani za podejmowane przez nie działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na opiekunach prawnych nieletniego.

 

Podanie danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 2. Podanie danych osobowych odbywa się w trakcie rejestracji w Serwisie.
 3. Podanie określonych danych jest niezbędne do pełnego korzystania przez Ciebie z usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu. Oznacza to, że jeśli chcesz skorzystać z oferowanych przez nas usług musisz podać swoje dane osobowe.
 4. W każdej chwili możesz zrezygnować z korzystania z jakiejkolwiek usługi świadczonej w Serwisie.
 5. W przypadku wyrażenia woli, że nie chcesz pozostawiać swoich danych osobowych, masz prawo do ich usunięcia i niekorzystania z Serwisu.
 6. Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem Serwisu informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

 1. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych, które są oparte na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od administratora – jego dane kontaktowe podano wyżej. Zastosowany przez administratora sposób zabezpieczenia Twoich danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Możesz zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz dowiedzieć się, w jakich w miejscach są udostępniane.

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

 1. Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z Serwisu mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:
  1. na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych sensytywnych;
  2. na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane;
  3. jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych nie zspeudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies
  4. profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszych Serwisów lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszych Serwisach lub produktach do tych preferencji
  5. profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.
 2. Na podstawie uzyskanych danych osobowych mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim.

 

PLIKI COOKIES

 

 1. Serwis wykorzystuje mechanizm tzw. cookies (ciasteczka).

Czym są pliki cookie?

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

Jak wykorzystujemy pliki cookies?

 1. Informacje zgromadzone na podstawie plików cookies wykorzystywane są w celu właściwej optymalizacji działania strony internetowej, świadczenia usługi na Twoją rzecz, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.

 

 1. Mechanizm cookies odpowiada za:
  1. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  2. utrzymanie sesji Usługobiorcy, dzięki czemu Usługobiorca nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  3. dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizację korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowując ją do jego indywidualnych potrzeb.

 

 1. W ramach Serwisu mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Twórcę.
 2. W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, oraz niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa (np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Serwisie);
  2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez osobę odwiedzającą ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi osoba zalogowana na stronie, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  4. reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie osobom odwiedzającym Serwis treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcy.
 4. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookies do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika w tej witrynie. Usługobiorcy mogą zrezygnować z pliku cookies Google na stronie wyłączania opcji reklam Google – http://www.google.pl/privacy/ads/.
 5. Usługobiorcy korzystający z Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Usługobiorcy.
 6. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu.

Jakie mam możliwości dotyczące prywatności?

 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.
 2. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, ale można zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie. W tym celu należy zapoznać się z artykułami dotyczącymi pomocy technicznej dla danej przeglądarki.